pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท ลำปาง FM 99.0 MHz สำหรับสถานการณ์น้ำภาพรวม อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง พะเยา น่าน และเชียงราย มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 583 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 74 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำดี ในส่วนของจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 356 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 75 โดยแนวทางการบริการจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2565/2566 นั้น เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล 10 มาตรการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านน้ำต้นทุน ด้านความต้องการใช้น้ำ และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปางได้วางแผนการใช้น้ำไว้ตามลำดับความสำคัญ โดยจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการประปา เป็นลำดับแรก การรักษาระบบนิเวศทางน้ำ เป็นลำดับที่สอง สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม เป็นลำดับที่สาม น้ำสำหรับการเกษตร เป็นลำดับที่สี่ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ เป็นลำดับสุดท้าย

240366 6

2

         แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2565/2566 สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดตั้งจัดคณะทำงานศูนย์ประสานและติดตามภัยแล้ง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้งมีแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะสั้น โดยมีโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำการเกษตร ในส่วนของมาตรการระยะกลางและระยะยาวกรมชลประทาน ได้มีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกับโครงการชลประทานลำปาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จะบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2707044
วันนี้1138
สัปดาห์นี้2461
เดือนนี้46103
รวมทั้งหมด2707044
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560