1. covid-19
 2. มาตรการประหยัดน้ำ
 3. สอบถาม น้ำ

covid19 ori2 65

water saving measures 8 resize

contact02 resize

ข่าวรอบรั้ว สชป.2

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2565

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวั...

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ของ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศกรรม พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ หมุดเชื้อ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานชลประทานที่ 2 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2565...

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  นายมนัส  วีระวัฒนพงศ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เพื่อความเ...

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2565

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ แสงสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกร...

วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานน่าน ร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาเกษตรกร ในโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชน

        วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายไพโรจน์ วงศ์สูง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน มอบหมายให้ นายจักริน เมืองดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16

       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วย นายปฐมพงษ์ ยาละ วิศวกรชลประทานปฏิบัต...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.17+500 - กม.18+555 ในพื้นที่บ้านทรายใต้ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรัก...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมก...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแน...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวศิน ลีลาชินาเวศ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565
โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายอธินันทน์ นาวิกนันทน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผล...

 1. เนื้อหาล่าสุด
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
ceo2 resize

นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

pr ori2 facebook

ค้นหาข้อมูล

infographic64

คลังวีดีโอ

07 กันยายน 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 บริหารจัดการน้ำเขื่อนกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่าง
01 มิถุนายน 2564
กิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมฉีดพ่นพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บริจาคสิ่งของให้กับเด็กในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
01 มิถุนายน 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พบปะเยี่ยมเยือนบุคลากรในสังกัดที่พักอาศัยในบ้านพักส่วนเครื่องจักรกล
20 พฤษภาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ บุคคลโครงการ และนวัตกรรมดีเด่นกรมชลประทาน
09 เมษายน 2564
"เขื่อนกิ่วลม ปล่อยน้ำแล้ว"
08 เมษายน 2564
"เตรียมความพร้อม" ระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก
30 มีนาคม 2564
รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
12 มีนาคม 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
05 มีนาคม 2564
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
11 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานน่าน
11 กุมภาพันธ์ 2564
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เร่งติดตามงานปรับปรุงในเขต จังหวัดลำปาง
31 สิงหาคม 2563
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
31 สิงหาคม 2563
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2

     
doc online ori2 1 Training ori2 1 IT Support
     

:: เว็บลิ้งค์


       
iwebflow epm rid dpis royalproject2
pbms Procurement booking weir manual2
kmcenter info mail rid doc rid2
       

 Request for service TH 4EmaildocumentsarabanNFS


 

 1. แหล่งท่องเที่ยว
 2. งานราชการ

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

สะพานรัษฎาภิเศก

สะพานรัษฎาภิเศก

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ถนนคนเดินกาดกองต้า

ถนนคนเดินกาดกองต้า

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดเฉลิมพระเกียรติฯ

หล่มภูเขียว

หล่มภูเขียว

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

รถม้า นครลำปาง

รถม้า นครลำปาง

วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1766734
วันนี้1247
สัปดาห์นี้2086
เดือนนี้38195
รวมทั้งหมด1766734
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560