pr.gif สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

ได้ ยกเลิก ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์นี้แล้ว

โดยท่านสามารถเข้าใช้ เว็บไซต์ใหม่ ได้ที่ rio2.rid.go.th ขอบคุณครับ

โทรศัพท์ภายใน สำนักงานชลประทานที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 054-217186,218460,222623 ตู้กลางกด 0 โทรสาร 054 - 230122
หมายเลขโทรศัพท์ระบบเครือข่าย VPN 4021 , 4022 ตู้กลางกด 0 โทรสาร ต่อ 22

 
อักษรย่อ ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง - FAX อักษรย่อ ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง FAX
ผส.ชป.2 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2     ผจบ.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ    
  นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี   054-223060   นายวัชราคม  พรสรณคมน์ 228 054-218728
  หน้าห้อง ผส.ชป.2 200 FAX 054-223061 บน.ชป. ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ   054-218762
  271     นายเกรียงกฤษณ์  แสนปัญญา 289  
รอง ผส.ชป.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2     สน.ชป.2 ฝ่ายสางเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ   054-218852
  นายสถิต โพธิ์ดี 284 054-218762    นายนพดล  กันทะธง 226 054-323909
ฝบท.ชป.2 ส่วนบริหารงานทั่วไป     ปช.ชป.2 ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนอาคารชลประทาน    
  นางพีรญา  ร่มป่าตัน 215 054-217186   นายสุเมธ ธิมา 232  
               
ธก.ชป.2 หัวหน้างานธุรการ 217  054-323909   หน้าห้องจัดสรรน้ำ  286  
   นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์ 216 FAX 054-225022   ธุรการจัดสรรน้ำ  285  
บส.ชป.2 หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 220     ธุรการจัดสรรน้ำ  227  
   นางสาวจันทร์จิรา  ปิติ 219 FAX 054-218217 สารสนเทศ สารสนเทศ 248  
ปท.ชป.2 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ            
  นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ 234    -               - ผด.สธ. ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2    
  ประชาสัมพันธ์ 213         054-223049
งบ.ชป.2 หัวหน้างานบัญชีการเงินและบัญชี       งานธุรการ 254  
  น.ส.พัชรีญา กูลสวัสดิ์ 223   สร.รว.2 งานสำรวจกันเขต 2 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1    
  งานบัญชีการเงินและบัญชี 225         054-217197
พต.ชป.2 หัวหน้างานพัสดุ       งานธุรการ 287  
  นางสาวสมจิตร บ่อวังเงิน 231   จต.2/1 มต. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1    
  งานพัสดุ 233         054-226065
ผผง.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน       ธุรการที่ดิน 274  
  นายภาณุวัสส์  ยิ้มศิริวัฒนะ 244 054-226700 สจต. หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง    
  แผนงาน  246 054-218802 ลำปาง     054-222910
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ  247   บท.จด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 259  
        ลำปาง      
ผวศ.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม            
  นายศุภชัย พินิจสุวรรณ 201 054-228411 ผคก.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล 054-218300
  ธุรการส่วนวิศวกรรมฯ  208 054-218530   นายพิชัย  นรเดชานันท์ 201 FAX 054-225984
พค.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ   FAX 054-218143 วค.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   054-218544
  นายอติชาต  วิจฝัน 241     นายสายัณห์ ลังกาพินธุ์ 202 FAX 054-225984
  ธุรการพิจารณาโครงการ 207   ชป.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา   054-218544
สป.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ       นายสยามรัตน์ ปาเลิง 203 FAX 054-225984
  นายศักดิ์สิทธิ์  สิทธิสม 205   ปย.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ   054-218544
          นายณัฐภณ ภัทรสิริบวร 204 FAX 054-225984
ปธ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณ๊วิทยา 214   ปส.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ   054-218544
  นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา       นายศักดิ์สิทธิ์  เสาร์คำ 205 FAX 054-225984
อบ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ     ฟท.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ   054-218544
  นายกฤษฎา  แดงสีพลอย 206     นายรัฐไกร  ปุกคำ 206 054-217186
  ธุรการออกแบบ  265     บริการสื่อสาร 261 054-218460
  ธุรการออกแบบ  266     รับ-ส่งข่าว 262 054-222623
ตว.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม       ธุรการสื่อสาร 263 FAX 054-230122
  นายสุธรรม สุริยันวงศ์ 211     โทรสารสื่อสาร 282  
  ศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างความผาสุก 253     ช่างสื่อสาร 264  
  ป้อมยาม 269     หัวหน้างานยานพาหนะ 237  
  โรงไม้ 239     งานยานพาหนะ 267  
  ห้องประชุมชั้น 4 249     บ้านพักรับรอง 255  

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
2706954
วันนี้1048
สัปดาห์นี้2371
เดือนนี้46013
รวมทั้งหมด2706954
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560