โทรศัพท์ภายใน สำนักงานชลประทานที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 054-217186,218460,222623 ตู้กลางกด 0 โทรสาร 054 - 230122
หมายเลขโทรศัพท์ระบบเครือข่าย VPN 4021 , 4022 ตู้กลางกด 0 โทรสาร ต่อ 22

 
อักษรย่อ ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง - FAX อักษรย่อ ชื่อ - สกุล ภายใน สายตรง FAX
ผส.ชป.2 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2     ผจบ.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ    
  นายปรีชา  จานทอง   054-223060   นายสมจิตร อำนาจศาล 228 054-218728
  หน้าห้อง ผส.ชป.2 200 FAX 054-223061 บน.ชป. ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ 289 054-218762
  น.ส.ดลภัค บัวจันทึก 271 054-218088   นายชาติชาย การสมดี    
รอง ผส.ชป.2 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2     สพ.ชป.2 ฝ่ายสางเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ 288 054-218852
  นายสถิต โพธิ์ดี 284 054-218762       054-323909
ฝบท.ชป.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป     ปช.ชป.2 ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนอาคารชลประทาน 226  
  นางวาสนา การสมดี 215 054-323532   นายสุเมธ ธิมา    
  หน้าห้อง ฝบท.ชป.2 215          
ธก.ชป.2 หัวหน้างานธุรการ 217     ธุรการจัดสรรน้ำ (คุณรัตนา) 285  
      FAX 054-225022   ธุรการจัดสรรน้ำ (คุณวาสนา) 286  
บส.ชป.2 หัวหน้างานบริหารบุคคลและสวัสดิการ 219     ธุรการจัดสรรน้ำ (คุณอัญวีย์,คุณสุเมธ) 227  
      FAX 054-218217 สารสนเทศ สารสนเทศ 279  
ปท.ชป.2 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ            
  นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญ 234    -               - ผด.สธ. ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 2    
  หน้าห้องประชาสัมพันธ์ 213         054-223049
งบ.ชป.2 หัวหน้างานบัญชีการเงินและบัญชี       งานธุรการ 254  
  น.ส.พัชรีญา กูลสวัสดิ์ 225   สร.รว.2 งานสำรวจกันเขต 2 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 1    
  งานบัญชีการเงินและบัญชี 223         054-217197
พต.ชป.2 หัวหน้างานพัสดุ       งานธุรการ 287  
  นายชานนท์ วงค์อินทร์ 231   จต.2/1 มต. ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1    
  งานพัสดุ 233         054-226065
ผผง.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน       ธุรการที่ดิน 274  
  นายสมหวัง ผลประสิทธิโต 244 054-226700 สจต. หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง    
  แผนงาน (วรรณระวี,อังวรา,พิมพิศา) 246 054-218802 ลำปาง     054-222910
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ (สุเมธี,อนงค์,วรัญญา) 247   บท.จด. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 259  
        ลำปาง      
ผวศ.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม            
  นายศุภชัย พินิจสุวรรณ 201 054-228411 ผคก.ชป.2 ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล 054-218300
  ธุรการส่วนวิศวกรรม๚ (นางศุกัญญา ผลประสิทธิโต) 208 054-218530   นายวินัย แสงสว่าง   FAX 054-225984
พค.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ 203 FAX 054-218143 วค.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   054-218544
  นายชวลิต เครือจินจ๋อย       นายสายัณห์ ลังกาพินธุ์   FAX 054-225984
  ธุรการพิจารณาโครงการ (น.ส.ณภัค ภิญโญธนาสกุล) 207   ชป.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา   054-218544
สป.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ 205     นายสยามรัตน์ ปาเลิง   FAX 054-225984
  นายเอกชัย ก้านเหลือง     ปย.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ   054-218544
  ธุรการสำรวจ (น.ส.บุษบา จันขาว) 212     นายณัฐภณ ภัทรสิริบวร   FAX 054-225984
ปธ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฐพีและธรณ๊วิทยา 214   ปส.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ   054-218544
  นายทรงชัย สุวรรณตันทุลา       นายเพลิน สุกใส   FAX 054-225984
อบ.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 242   ฟท.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ   054-218544
  นายเทอตทูล คล้ายขยาย       นายนิวัฒน์ นาธิเลิศ 260 054-217186
  ธุรการออกแบบ (นางอรพิน ทรัพย์มาก) 265     บริการสื่อสาร 261 054-218460
  ธุรการออกแบบ (นางพรวิภา พินิจสุวรรณ) 266     รับ-ส่งข่าว 262 054-222623
ตว.ชป.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 211     ธุรการสื่อสาร 263 FAX 054-230122
  นายสุธรรม สุริยันวงศ์       โทรสารสื่อสาร 282  
  ศูนย์พัฒนาและเสริมสร้างความผาสุก 253     ช่างสื่อสาร 264  
  ป้อมยาม 269     หัวหน้างานยานพาหนะ 237  
  โรงไม้ 239     งานยานพาหนะ 267  
  ห้องประชุมชั้น 4 249     บ้านพักรับรอง 255  

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1314786
วันนี้1238
สัปดาห์นี้10618
เดือนนี้32722
รวมทั้งหมด1314786
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560