Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

aii03

นายนพพร  สารพิพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 

หน้าที่รับผิดชอบ

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ

ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในโครงการ

จัดทำแผนงานการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และแผนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน

คณะกรรมการการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี

ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย