Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 aii10

นายวรการ  บุญทา

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 
ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ โครงการพิเศษ

วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก

การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี

ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง