ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2

นายภาณุวัสส์    ยิ้มศิริวัฒนะ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เกรียติกวิน เพิ่มทวีสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ศราวุธ เยินยุบ
วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ
อาทิตย์ อุ่นอ่อนศรี
วิศวกรชลประทาน
อังค์วรา รู้เพียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กิตติพงษ์ ศรีวิภาต
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
วรัญญา สมศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ธัญชนก เลิศพิพัฒน์กุล
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
นกชรินทร์ สุขัง
พนักงานทั่วไป
ฝ่ายโครงการพิเศษ
กิตติคุณ ปวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
กรรณิกา โกทึก
พนักงานทั่วไป

ธุรการส่วน

วรรณระวี วงศ์บุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อิสราภรณ์ นาพันธ์
พนักงานทั่วไป

ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน