รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564)