รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)