คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ ข11/85/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด