คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ ข11/83/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียด