คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข11/63/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำราคากลาง งานซื้อ/จ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน เบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ส่วนบริหารทั่วไป สชป.2 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565 

รายละเอียด