คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข11/60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565

รายละเอียด