คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ ข11/59/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงาน ผู้ส่งมอบ คณะกรรมการรับมอบ และผู้รับมอบ โครงการฝายท่งส้านพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565

รายละเอียด