วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมกับฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่คลองซอย 10 LMC.แม่วัง เพื่อสำรวจผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2562 ซึ่งจะดำเนินการช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง ต้นเดือนธันวาคม 2562 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลชมพู ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของโครงการ ณ ชุมชนบ้านร้อง หมู่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

071162 4

2

3

4