วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายพงษ์สฤษดิ์ ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ มี นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

311062 4

2

3

4