วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายเชาวลิต เครือจินจ๋อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบข้อมูล กรณีนายคำ ยะมงคล ราษฎรบ้านหนองเลา หมู่ที่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำจากฝายบัว เข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำสำหรับการทำการเกษตร ของราษฎรในพื้นที่จำนวน 2 หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และรับทราบข้อมูลในด้านจำนวนและความต้องการของราษฎร รวมถึงพื้นที่การเกษตร ที่ประสบปัญหา ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านหนองเลา หมู่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 101062 4

2

3

4