วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา  เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายการปลูกพืชฤดูฝนและจัดทำแผนการส่งน้ำประจำปี 2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดลำปาง โครงการชลประทานลำปาง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เข้าร่วมบูรณาการเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืชในช่วงฤดูการผลิตในช่วงฤดูฝนข้าวนาปี ประจำปี 2562 ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการส่งน้ำเป็นรอบเวรในช่วงฤดูฝนข้าวนาปีดังกล่าว ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ประชุมมีมติให้เริ่มการส่งน้ำสำหรับปลูกพืชฤดูฝนข้าวนาปี ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่25 มิถุนายน2562 เป็นต้นไป โดยสถานการณ์น้ำปัจจุบันของเขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำเก็บกักได้ 56 ล้านลูกบาศ์กเมตร (หรือ 53% ของความจุ) เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำเก็บกักได้ 71 ล้านลูกบาศ์กเมตร (หรือ 42% ของความจุ) ซึ่งสภาพน้ำต้นทุนเก็บกักได้ของทั้ง 2 เขื่อนเก็บกักได้รวม 127 ล้านลูกบาศ์กเมตร (หรือ 46% ของความจุเก็บกัก)

060662 9

2

3

4

5

6