วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มีนายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอแม่พริก ประธานเปิดกิจกรรม มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกลำห้วยแม่ขยากอย่างพร้อมเพรียง ณ ลำห้วยแม่ขยาก ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ให้การสนับสนุนรถไฮโดรลิคแขนยาวในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

240562 1

2

3

4