นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยาเขื่อนน้ำพง จังหวัดน่าน และร่วมลงพื้นที่เขื่อนน้ำพง เพื่อดำเนินการศึกษาทบทวนด้านอุทกวิทยาและด้านวิศวกรรม ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะบริเวณ Stilling Basin ของเขื่อนน้ำพง และรวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำผ่านอาคารน้ำล้น พิจารณาวางแนวทางในการปรับปรุงอาคารน้ำล้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย และ ผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำห้วยหมู่โอ่ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 มีนายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

070662 4

2

3

4