วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายวรเทพ วัฒนวิเชียร หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 2 และโครงการชลประทานน่าน ประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณี นายเฉลิม โนจิตร ราษฎรบ้านหนองเหงือก ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเมืองพร้อมระบบส่งน้ำ จากนั้นได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ตรงตามความต้องการของราษฎรต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

190362 1

2

3

3

4

5

S 291913730

S 291913735

S 291921923

S 291921930