วันที่ 20 เมษายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดืออนเมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประธานได้เร่งรัดติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ตลอดจนการปฏิบัต...ิงานโครงการตามแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด โดยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 และนายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานชลประทานที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงท้ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยนายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ในเรื่อง การก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำด้านท้ายเขื่อน โดยนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน1
2
3
6
8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691991
วันนี้1129
สัปดาห์นี้2374
เดือนนี้4731
รวมทั้งหมด691991
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560