วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายกฤตย์ สวาสดิ์มิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และคณะ เข้าร่วมการตรวจรับการประเมินเพื่อยืนยันผลการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และร่วมให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม คณะกรรมการผู้ทำการประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รศ.ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ร่วมเป็นประธานในการตรวจรับการประเมิน พร้อมด้วย นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู อำเภอเวียงเป้า จังหวัดเชียงราย มีการตรวจประเมินผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น โดยโครงการชลประทานเชียงราย มอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและภารกิจของกรมชลประทาน มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำมาตั้งแต่ปี 2545 ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จากนั้นในช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ เพื่อพิจารณาตรวจประเมินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จุดแรกศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ นายอ้ายเดช วงศ์ยา จุดที่ 2 โรงเพาะเห็ด นายสากล ใจเสมอ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 2 เครือข่ายอ่างเก็บน้ำดอยงู และจุดที่ 3 การบริหารจัดการน้ำแบบแบ่งน้ำ บริเวณปลายคลองระบบส่งน้ำฝายพ่อขุน จุดเชื่อมต่อคลองดินและคลองคอนกรีต ให้เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป

100861 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

11 resize

12 resize

10 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702446
วันนี้119
สัปดาห์นี้3190
เดือนนี้15186
รวมทั้งหมด702446
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560