วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยผู้แทนโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) เพื่อให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดทำแผนงานของกรมชลประทาน และเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน มี นายวิชัย ไตรสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

310761 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize