วันที่ 12 มกราคม 2561 นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าคณะทำงานย่อยและสรุปความก้าวหน้างานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานชลประทานที่ 2 เกิดผลสัมฤทธิ์ตามกรอบระยะเวลาที่กรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้ง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

120161 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize