วันที่ 21 มกราคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 และ 16 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 64/65 พร้อมทั้งติดตามและขับเคลื่อนแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของจังหวัด และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติหนองมโนราห์ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 นายทวีชัย โคว้ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการพัฒนาเวียงหนองหล่ม

          โครงการพัฒนาเวียงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบตั้งอยู่ที่ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ครอบคลุม 2 อำเภอ 4 ตำบล พื้นที่ประมาณ 14,000 ไร่ พื้นที่รับน้ำฝน 187 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 72 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ปัจจุบันมีความจุเก็บกักประมาณ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินโครงการพัฒนาเวียงหนองหล่ม พร้อมอาคารประกอบ ดำเนินโดยกรมชลประทานในปี 2565-2568 สำหรับผลการดำเนินการในปี 2565 (ณวันที่ 21 มกราคม 2565) ร้อยละ 4.48 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2568 จะสามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 11,000 ไร่ให้กับราษฎร 2 อำเภอ 4 ตำบล 10,008 ครัวเรือน ประชากร 28,561 คน ได้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในระยะยาว ทั้งนี้ยังมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญที่ทางจังหวัดเชียงรายขอรับการสนับสนุน ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง อำเภอแม่สรวย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

          จากนั้น คณะรองนายกฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์และส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนพื้นที่บ้านท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน พร้อมพบปะราษฎรในพื้นที่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผน ให้จังหวัดเชียงราย มีความมั่นคงด้านน้ำพร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการ พัฒนาเวียงหนองหล่ม ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและพัฒนาด้านอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

210165 2

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510216
วันนี้235
สัปดาห์นี้7155
เดือนนี้42903
รวมทั้งหมด1510216
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560