New Symbol 3 Nb

 การดำเนินตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                                                                                                                  

 

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน work manual  

3. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สชป.2 งปม.2562

4. แผนการจัดทำคู่มือ work manual ปี 2562  

5. รูปแบบการจัดทำเล่มคู่มือ

6. แบบรายงานความก้าวหน้า 

 

 

 

 

Untitled-1

 

>> คลิกดูรายละเอียด